خرید سه راهی مساوی فشار قوی ساکت ولد

نام محصول توضیحات سایز قیمت
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۳/۸"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۳/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱.۱/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱.۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۲.۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۳"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳/۸"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱.۱/۴"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱.۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۲.۱/۲"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳"
سه راه 90 درجه (TEE) ساکت ولد - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۴"
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها