خرید زانو 45 درجه دنده ای فشار قوی

نام محصول توضیحات سایز قیمت
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# واحد: عدد کلاس: 2000Lb ۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# واحد: عدد کلاس: 2000Lb ۳/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# واحد: عدد کلاس: 2000Lb ۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۳/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱.۱/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۱.۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۲.۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۳"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# واحد: عدد کلاس: 3000Lb ۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳/۸"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱.۱/۴"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۱.۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۲.۱/۲"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۳"
زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# واحد: عدد کلاس: 6000Lb ۴"
ناوبری

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها